چگونگی شرکت در پنجمين جشنواره دستاوردهای رايانه ای

     about    categories     judging     participate     advisory board     partners & sponsors     press     contact

What happened in 2005 Do we need to send source code?How to apply a website?

 
  • فرم پیوستن به خبرنامه جشنواره

      

  • پس از ارسال فرم فوق، ايميلی جهت تأييد ثبت نام به آدرس داده شده ارسال می شود و تنها پس از تأييد عضويت شما قطعی می شود.

  • اطلاعات شخصی مربوط به اعضا خبرنامه غیر قابل مشاهده می باشد.
    امکان استفاده تجاری از اطلاعات شخصی اعضای خبرنامه وجود ندارد.